Warunki wynajmu sprzętu

1. Do wynajmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość najemcy oraz w przypadku najmu przez firmę: stosowne upoważnienie, zaświadczenia NIP, REGON, KRS.

2. Jednostką rozliczeniową jest opłata dobowa - koszt wynajmu jest iloczynem opłaty za każdą rozpoczętą dobę najmu i ilości dób, na które wynajmowany jest sprzęt.

3. Na czas wynajmu sprzętu pobierana jest zwrotna kaucja. Wysokość kaucji jest zależna od wartości sprzętu i jest ustalana indywidualnie.

4. Przekazanie sprzętu najemcy jest poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu użytkowania.

5. Wypożyczalnia dysponuje bazą transportową i świadczy usługi z zakresu transportu urządzeń na miejsce oznaczone przez najemcę. Warunki dostawy ustalane są indywidualnie wg odległości oraz rodzaju dostarczanego sprzętu.

6. Niezbędne materiały eksploatacyjne i materiały ścierne do nabycia na miejscu.

7. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wynajętego sprzętu w deklarowanym terminie, a w przypadku przekroczenia terminu bez zgody Właściciela, Wypożyczający wyraża zgodę na odebranie przedmiotu najmu przez Właściciela na koszt Wynajmującego.

8. W okresie umowy odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia sprzętu z winy niewłaściwego użytkowania oraz zabezpieczenie przed dewastacją lub kradzieżą ponosi Wypożyczający. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia, Wypożyczający zobowiązuje się do zapłacenia równowartości ceny rynkowej urządzenia. Kradzież lub dewastację Wypożyczający ma w obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia organom ścigania.

9. W razie stwierdzenia awarii, niedomagań sprzętu należy przerwać pracę, urządzenie wyłączyć i o usterce bezzwłocznie powiadomić właściciela Wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązuje się dostarczyć niesprawny sprzęt do Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego, aby zamienić na sprawny.

10. Właściciel wypożyczalni nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożnością użycia wypożyczonego sprzętu do jakiegokolwiek celu.

11. Wypożyczający oświadcza, że zna przepisy BHP i zasady posługiwania się wypożyczonym sprzętem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty wynikłe w związku z niewłaściwym użytkowaniem.

12. Zabrania się Wypożyczającemu jakichkolwiek napraw, rozkręcania, zrywania plomb w maszynach i sprzęcie, przełączeń w instalacji elektrycznej pod groźbą poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

13. Wypożyczający ma obowiązek zapłacić za wypożyczenie sprzętu w momencie jego zdania, a gdy sprzęt jest wypożyczany na dłuższy czas, to Wypożyczający ma obowiązek rozliczać się co 20 dni trwania wypożyczenia. W przypadku nie zapłacenia w terminie Właściciel Wypożyczalni może zerwać umowę.


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło